Instagram Facebook
Obilniny
Obilniny
Slnečnica
Slnečnica
Ozimná repka
Ozimná repka
Kukurica
Kukurica
Zemiaky
Zemiaky
Cukrová a krmná repa
Cukrová a krmná repa
Strukoviny
Strukoviny
Sady
Sady
Vinič
Vinič

Produkty v kategórií

Živé kultúry v prípravku Ekobakter pomáhajú spracovať a vrátiť do prírody živiny obsiahnuté v odpadových vodách. Potláčajú šírenie patogénnych mikroorganizmov a tým urýchľujú spracovanie biologického odpadu aj kompostovanie. Výrazne redukujú zápach aj emisie škodlivín.

Vďaka prípravku LAIVEN Ekobakter docielite efektívneho biologického čistenia odpadových vôd, teda odstránenie organického znečistenia pomocou pôsobenia prospešných mikroorganizmov. Mikroorganizmy fermentujú (štiepia) škodlivé organické látky na jednoduchšie organické zlúčeniny, ako sú aminokyseliny, alkoholy, cukry a organické kyseliny, ktoré nijako neohrozujú životné prostredie.

Metabolity baktérií mliečneho kvasenia môžu tiež v závislosti na prostredí a výžive produkovať rôzne organické kyseliny a ďalšie antimikrobiálne látky, ktoré likvidujú alebo aspoň výrazne obmedzujú patogénne mikroorganizmy (plesne, kvasinky, koliformné baktérie, vegetatívne baktérie, bakteriálne spóry alebo dokonca aj vírusy).

Probiotiká LAIVEN Ekobakter tiež napomáhajú rýchlemu naštartovaniu aeróbnemu fermentačnému procesu a nárastu teploty v základke kompostu. Všetky živiny obsiahnuté v pôvodnej kvapalnej zložke alebo v komposte zostávajú v substráte zachované s minimalizáciou strát, najmä dusíka.

Druhotným, ale veľmi podstatným účinkom probiotík Ekobakter, je zásadné zníženie zápachu. Meranie v spolupráci s akreditovaným laboratóriom ODOUR preukázali, že zápach čerstvého kalu naše prípravky znížia počas 24 hodín o viac ako 60%. U kalu čiastočne vyzretého dokonca o 98%. V prípade hnojovice hospodárskych zvierat namerali zníženie zápachu o 87% a redukcia amoniaku o 96%.

Prípravok LAIVEN Ekobakter odporúčame pre urýchlenie štartu fermentačného procesu a čo najväčšiu redukciu zápachu používať v kombinácii s polysacharidovým činidlom PROBIO K2, ktoré slúži ako výživa pre mikroorganizmy.

Výsledok: Efektívne spracovanie mnohých druhov biologického odpadu (a to aj tekutého), ktorého výsledkom je vznik kvalitného organického hnojiva a podstatné zníženie zápachu. Zefektívnenie biologického čistenia odpadových vôd, eliminácia nepríjemných pachových látok aj emisií skleníkových plynov. Zrýchlenie procesu kompostovania.

Využite silu probiotík naplno                                           

V čom probiotiká LAIVEN Ekobakter pomáhajú 

Vďaka prípravku LAIVEN Ekobakter dokážete spracovať  

 • Biologicky rozložiteľné komunálne odpady (trávne hmoty z údržby parkov, ihrísk a trávnatých plôch obecnej zelene atď.)
 • Digestát z bioplynových staníc
 • Kaly z čistiarní odpadových vôd
 • Vybrané kvapalné odpady potravinárskeho priemyslu (cukrovary, liehovary, pivovary, škrobárne) a iné
 • Akýkoľvek ďalší biologicky rozložiteľný odpad

LAIVEN Ekobakter môžu k zníženiu zápachu využiť:

 • Kompostárne
 • ČOV (kalojemy, kalové nádrže)
 • Lapače
 • Hnojovica hospodárskych zvierat, poľné hnojisko  
 • Tekuté organické odpady
 • Ekologické havárie obťažujúce okolie zápachom

 

 

Odporúčanie pre aplikáciu

 

aplikáciariedeniedávkovanie prípravkuspôsob použitia
ošetrenie kalojemu 1:9 100 ml/m3 aplikovať na 4 miesta pod povrchovú kôrku
redukcia zápachu a plynných emisií 1:3 250 ml/m3 1xtýždenne do odstránenie zápachu,
potom 2xmesačne
biologické čistenie vody - 125 ml/m3 1xtýždenne aplikovať priamo do vody
kompostovanie 1:100 100 ml/m3 rovnomerne zamiešať do základky kompostu

 

aplikáciaprípravokdávka prípravku
kompost Ekobakter 100 ml/m3 alebo t
Probio-K2 0,2 kg/m3 alebo t  
zápach Ekobakter 250 ml/m3 alebo t
Probio-K2 0,2 kg/m3 alebo t

Uvedené dávkovanie je orientačné.
Presné dávkovanie je závislé na spracovávanom materiály a podielu sušiny.
Dávkovanie Vám vypracujeme na mieru podľa Vaších potrieb.

Dodávatelia Distribútori Mediálni partneri